Nyheter

Hvem sitt Islam

Torsdag 22. september arrangerte Studentersamfunnet debatt om Islam og deretter visning av filmen Road to Istanbul i samarbeid med Bergen International Film Festival.

 Til tross for dobbeltbooking av debattlokalet ble det en vellykket debatt i Kvarterets bakgård med meget godt publikumsoppmøte og engasjement.

Debattantene var Hege Storhaug, forfatter og informasjonssjef i Human Rights Service, Halvor Tjønn, historiker og journalist, Einar Thomassen, historiker og islamekspert, og Usman Asif fra tenketanken Minareten.

Innledningsvis startet Storhaug med å understreke at den formen for islam vi har i Europa i dag er i strid med våre verdier om frihet, ytringsfrihet og religionsfrihet. Det er like mye en politisk ideologi som en religion. Dessuten viser en nylig undersøkelse at 44 % av andregenerasjons muslimer har radikale holdninger. Skillet mellom såkalte ‘Mekka-muslimer’ og ‘Medina-muslimer’ ble også nevnt. Førstnevnte er de muslimene som baserer seg på Mohammeds fredelige praktiseringer før han ble en kriger, mens sistnevnte er muslimer som baserer seg på prinsippene som ble etablert da Mohammed underla seg Medina gjennom krigføring.

Thomassen påpekte deretter at Storhaugs skille ikke er helt feilslått, men at måten man tolker Koranen på også er av sentral betydning. Om en eksempelvis tolker den kontekstuelt eller universelt [altomfattende]. Under Medina-perioden fant dessuten en omtolkning sted, med tanke på hvordan en skulle behandle vantroe, og det er også slik at de nye versene i Koranen opphever tidligere vers om de står i strid. Storhaug påpekte for øvrig like etterpå at man trenger en reformasjon i islam i likhet med det man hadde  kristendommen i Europa.

Tjønn fortsatte videre med å si at alle religioner har på et eller annet tidspunkt utøvd vold, men at Mohammed er den eneste etablerer av en stor religion som har vært krigfører. Dette har hatt innvirkning på hvordan islam er i verden i dag.

Deretter svarte Asif på kritikken med å påpeke at tradisjonell islamsk tolkning av Koranen også legger til grunn for at Mohammed var et menneske, men at et syn på han som et ‘superideal’ muligens har blitt mer dominerende senere.  Thomassen påpekte også her at den mest fornuftige strategien er å legge vekt på de fredelige elementene av islam.

Et annet problem er at Medina-perioden er den de militante i dag bruker som referanser, og samtidig forsvarer altfor mange teologer denne perioden, påpekte Tjønn. Moderne samfunn kan ikke baseres på slike militante ideér, noe som gjenspeiles i det krisepregede Midtøsten man ser i dag.

Storhaug påpekte samtidig problemene med æres- eller trusselkulturen som trives godt i stammesamfunn  ser i Midtøsten. En reformasjon vil ikke nødvendigvis løse disse problemene, men det er et steg i riktig retning. Thomassen understrekte også at Sharialovene er utdaterte, herav offensiv Jihad og diskriminering som teologer ikke har tatt noe oppgjør med. Her argumenterte Asif for at en reform innad i islam ikke vil løse problemene i Midtøsten i dag, og la så til grunn for at det har vært en konstant reformasjon i mange islamske kretser. En reformasjon tok plass i kolonitiden hvor islamske tenkere blant annet reflekterte rundt religionen og demokrati.

Avslutningsvis påpekte Storhaug at et annet problem i Europa i dag er at unge muslimer blir skjøvet ut av vestlige samfunn; fordi de får formidlet et fiendtlig syn på Vesten i moskeér. Hun la også til grunn for at det er en vesentlig forskjell mellom Jesus og Mohammed, ettersom førstnevnte var en pasifist som kun utøvde fredelige handlinger, mens Mohammed var voldelig. På dette svarte Asif med å legge til grunn for at det finnes andre religiøse land i verden, som eksempelvis USA, hvor det også er en betydelig andel av den kristne befolkningen som hadde foretrukket religiøse lover. Han la også til grunn for at kritikk mot islam også forekommer i muslimske samfunn, deriblant i Saudi-Arabia hvor borgere har kritisert skolevesenet for å ha pensumbøker som bokstavelig talt er identiske med bøkene IS bruker. Til slutt påpekte han at det også er viktig å menneskeliggjøre muslimer, noe som ble mottatt med applaus fra publikum.

 

For deg som vil høre lydopptak fra debatten er det tilgjengelig under.

 

Link til event på Facebook

Link til event på Studentersamfunnets nettsider

Media

Logg inn