Nyheter

Velferdsprofitørene

Torsdag 15. oktober ble en debatt om private aktørers inntog i norske velferdstjenester holdt i Tivoli på Kvarteret. Linn Herning, nestleder i For Velferdsstaten og Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre stilte til debatt.

Debatten startet med en redegjørelse av funnene Herning hadde gjort i sin nyutgitte bok, Velferdsprofitørene. Her fremgikk det blant annet at en ser en tydelig økning i antall aksjeselskap i helsemarkedet, og at aktører som anser markedet som lukrativt tjener seg rike på skattefinansierte tjenester. Herning påpekte også at det så langt finnes lite forskning på feltet. Lunde besvarte dette med at en må gjøre sammenligninger mellom de skandinaviske landene for å få det totale perspektivet, og at det faktum at det er mulig å tjene seg rik på skattefinansierte tjenester er et tegn på at det offentlige gjør noe galt.

Videre fremhevet Herning problematikken med gråsonene rundt ideelle foretak og profittbaserte foretak. Et problem er foretak som angivelig driver ideelle foretak, men som egentlig er profittbaserte, og som slipper unna på grunn av blant annet EUs konkurranselovverk. Hun påpekte også at Høyre ikke er tydelig nok på denne gråsonen, med respons fra Lunde om at dette er et vedvarende problem som må gjøres noe med.

Herning argumenterte deretter for viktigheten av velferdsstaten, og at det er viktig å være objektiv når en måler kvaliteten på tjenestene i markedet, deriblant problematikken med undersøkelser som er finansiert av private aktører selv. Lunde påpekte her at de mest fornøyde brukerne er å finne i ideelle og private tjenesteinstitusjoner. 

Lunde snakket videre om at innovasjon i helsemarkedet er en viktig nøkkel til forbedringer. Herning kommenterte dette med at det ikke finnes forskning enda som underbygger at innovasjon nødvendigvis vil gjøre ting mye bedre. Videre dro Lunde frem Paulus sykehjem i Oslo, som har gått fra å være kommunalt til å bli ideelt/profittbasert, og som har hatt en veldig god utvikling.

Effektivisering ble også diskutert, Lunde argumenterte for at det alltid er rom for forbedringer. Herning tok et annet standpunkt, og hevdet at mer effektivisering ikke går, og at bildet på forholdet mellom offentlig og privat sektor er skjevt.            

Pensjonsavtaler og lønninger ble det også snakket en del om. Her ble det påpekt av Herning at offentlige aktører sliter med å konkurrere med private, fordi pensjonsavtalene og lønningene i offentlig sektor er mer lukrative, og at det dermed går ut over økonomien til de offentlige foretakene. Dette fører også til at de som jobber i private foretak har dårligere lønninger og pensjonsavtaler.

Mot slutten dro Herning frem Adecco-skandalen, og pekte på at på grunnlag av erfaringer en har gjort seg kan en ikke stole på private aktører.

Til slutt kom flere spørsmål fra publikum. Noe som gikk igjen var særlig innsyn i offentlig pengebruk, her svarte Herning at en har et demokratisk problem med private selskaper som får innvilget penger fra staten, men som lurer unna penger i komplekse selskapsstrukturer. Lunde sa seg enig i at dette er noe som må slås ned på, men påpekte også problematikken med at det offentlige også prøver å hemmeligholde informasjon. Her ble Riksrevisjonen brukt som eksempel, som for noen år tilbake ikke ville informere om at en hofteoperasjon kostet 150 000 kroner på et offentlig sykehus, mens det kostet halvparten på et privat.

Responsen fra publikum mot slutten vitnet om en interessant debatt.

 

Link til Facebook-event

Link til event på Studentersamfunnets nettsider

Logg inn